2.1 LIIKENNEPOLIIITTISEN SELONTEON MUUTOKSET 2007-2017

Liikennepoliittinen selonteko on muuttunut kymmenessä vuodessa LVM :n konserni strategioiksi.

olisiko aika teettää liikennepoliittinen selonteko jossa otetaan huomioon mm tässä allaolevat asiat:

Keskeiset liikennepoliittiset tavoitteet , liikennepolitiikan valmistelun kautta esipuheeseen siitä miten hallitusohjelmaa liikennepolitiikan osalta toteutetaan.

2008 tavoite vuoteen 2020 2012liikennepoliittinen

visio asetettiin  vuoteen 2030

2016 hallituksen ensisijainen tarve oli teettää

 LVM konserni strategiat vuoteen 2020.

1)      sisältö ja keskeiset tavoitteet Lähtökohtia liikennepolitiikan valmisteluun 1)      esipuhe hallituksen tavoitteisiin
2)      TOIMIVA LIIKENNEJÄRJESTELMÄ TUKEE ELINKEINOELÄMÄÄ JA TALOUDEN KASVUA…

 

Liikenteen visio 2030 3)      hallituspolitiikan toteuttaminen
4)      LIIKENNEPOLITIIKKA JA ILMASTONMUUTOS

 

Palveleva liikennejärjestelmä Liikenne ja viestintäpolitiikan toteuttaminen

a)       Liikenne ja viestintä palveluna

b)      Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelu

c)       Liikenteen energiareformi

d)      Elinvoimainen media-ala

e)      Digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä

f)        Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet

g)       Luottamus digitaalisiin palveluihin

h)      Infrastruktuuri kasvun alustan

i)        Liikenne- ja viestintäverkot

j)        Liikennejärjestelmän rahoitus ja taloudellinen ohjaus

4) JOUKKO- JA KEVYTLIIKENNE HOUKUTTELEVIKSI VAIHTOEHDOIKSI Rahoitus palvelutason pohjana Keinot ja voimavarat
5) LIIKENNETURVALLISUUS KESKIÖÖN Liikennejärjestelmä kestävän kasvun mahdollistajana
6)  SUJUVAT YHTEYDET RAJOJEN YL Arjen toimivuudella edellytyksiä hyvinvoinnille
7) KULJETUSMARKKINAT TOIMIVIKSI Viisas ja vastuullinen liikenne
8) LIIKENNEVERKKO SITOO VALTAKUNNAN YHTEEN. Tehokkaat toimintatavat varmistavat lopputuloksen
9) TÄYDENTÄVIÄ RAHOITUSMUOTOJA LIIKENNEVÄYLILLE 2010-luvun liikennepolitiikan erityiskysymyksiä
10) LIIKENNEVERKON KUNNOSSAPITO- JA KEHITTÄMISOHJELMA Vaikutusarviointi
11) LIIKENNEPOLITIIKAN LINJAUKSIA VUOTEEN 2020  Hankekuvaukset ja kehittämisohjelmat sekä täydentävä aineisto

 

vuoden 2008 tiivistelmässä mm

”Vaalikausien alussa laadittavista liikennepoliittisista selonteoista on tarkoitus tehdä pysyvä käytäntö.”

”Selonteon laadinnan keskeinen päämäärä on liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisääminen”

”Selonteossa tarkastellaan muun muassa elinkeino- ja ilmastopolitiikkaa, joukko- ja kevytliikennettä, liikenneturvallisuutta, kuljetusmarkkinoita sekä liikenneverkkoa ja sen rahoitusta.”

sivu 8

 

Logistisen tehokkuutensa parantamiseksi Suomen on kyettävä alentamaan kuljetuskustannuksia kilpailijamaihin nähden.”

 

vuoden 2012 tiivistelmä muutettu otsikoksi : Lähtökohtia liikennepolitiikan valmisteluun  …  jossa käsitellään  mm

Liikennejärjestelmä on valtakunnan verisuonisto. Liikenneinfrastruktuuri ja palvelut ovat ennen kaikkea yhteiskunnan keskeisten toimintojen – opiskelun, asumisen, työssäkäynnin ja tuotannon – mahdollistaja ja talouskasvun vipuvarsi.

”Suomelle Euroopan Unioni on sisämarkkina-aluetta ja unionin liikennepolitiikan suunnalla on merkittävä vaikutus myös kansalliseen politiikkaan ja lainsäädäntöön. Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa 2011 liikennepolitiikan tulevaisuutta koskevan valkoisen kirjan Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma – Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää”

Valkoinen kirja linjaa komission pitkän aikavälin vision vuoteen 2050 saakka ja tärkeimmät toimet sen saavuttamiseksi. Kokoavana tavoitteena on liikenteen päästöjen vähentäminen 60 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.”

Selonteon sisältöä työstettiin 12 osaprojektissa, joihin osallistui liikennehallinnon sekä liikenneasioiden kannalta keskeisten ministeriöiden asiantuntijoita,   jossa päädyttiin vuonna 2004 ”Suomi on Saari” LIIKENNEMALLIN MUKAISEEN liikenneverkon EDELLEEN kehittämisiin.

ja sitä toteuttamaan tehtiin liikenne väylien  kehittämisbudjetit seuraavasti :

 

 

https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

jossa todetaan että maantieliikennettä tulisi siirtää vesille.

Lisäksi EU liikennemoodit :

https://ec.europa.eu/transport/modes_en pitävät sisällään sisävesiliikennemoodin ,jota ei ole käsitelty lainkaan koko liikennepoliittisessa selonteossa ja sen väylänparannus osiossa .

Vaikka VUODEN 2011 EU LIIKENNESTRATEGIASSA  edellytetään maantieliikenne siirtoja vesille ja jo vuonna 2008 liikennepoliittisessa selonteossa on havaittu että meriliikenne osuus on noin 80% viennistä ja tuonnista:

niin eikö pitäisi kysyä yksinkertaisesti:

VOIDAANKO MERILIIKENNE OSUUTTA KASVATTAA NIIN , ETTÄ KUORMA AUTO LIIKENNE VÄHENEE

VASTAUS ON SELKEÄ:

VOIDAAN, KUN VAAN  TEHDÄÄN SISÄVESILLE MERIYHTEYDET.