Ehdotus Suomen vesiliikenne strategiaksi

Vesiliikenne ja Suomen kilpailukyky

2.7 tekstiehdotus Suomen vesiliikennestrategiaksi 2014

Vesiliikenteen avulla syntyvä
saavutettavuus on välttämätön
edellytys Suomen kilpailukyvylle
globaalissa maailmassa.
Kattavat ja toimivat
kotimaiset ja kansainväliset
Vesiyhteydet ovat kriittinen
kilpailutekijä yrityksille
ja matkailuelinkeinolle, koska
ne edesauttavat alueiden saavutettavuutta
ja tasavertaista
kehittymistä.
Erityisesti vesiliikenteen
mahdollistamia kansainvälisiä
tavaraliikenne yhteyksiä ei voida
Suomessa korvata millään
muulla liikennemuodolla.
Tavoitteena on vastata voimakkaaseen
kansainvälisen
Vesiliikenteen pitkän aikavälin
kasvuun, elinkeinoelämän
globalisoitumiseen sekä
kasvavaan ihmisten ja tavaroiden
liikkumiseen niin Suomesta,
Suomeen, Suomen
kautta kuin myös Suomen sisällä.
Suomen on pyrittävä
hyötymään kasvusta parhaalla
mahdollisella tavalla.

Sujuvat maaliikenneyhteydet

Vesi liikenteen yhdyspisteille (laiturit ja satamat) ovat toimivan
kuljetusketjun kannalta.
Rautatie-, kuorma ja linja-
auto- sekä Vesiliikennettä
on edelleen kehitettävä toisiaan
täydentäviksi liikennemuodoiksi
osana liikennejärjestelmää.
Suurilla satamilla on edelleen
keskeinen merkitys Suomen
ja kansainvälisten reittikohteiden
liikennevolyymin kasvattajana.
Ne edistävät Suomen
elinkeinoelämän ja kansalaisten
käytettävissä olevaa vahvaa
kansainvälistä tavaran kuljetus reittitarjontaa
erityisesti Eurooppaan
sekä Aasiaan ja Amerikkaan.
Tavoitteena on edelleen vahvistaa
Suomen transit liikenne -asemaa
Euroopan ja Aasian välisessä
liikenteessä.
Kotimaassa valtio turvaa
Vesiliikennettä jäänmurrolla niillä yhteysväleillä,
rannikolla ja sisävesillä joilla jäänmurtoa tarvitaan
ja vesiliikenteen peruspalvelutaso ei muulla tavoin toteudu.

Toimivat markkinat

Valtion tehtävänä on terveen
ja toimivan taloudellisen kilpailun
turvaaminen Vesiliikennemarkkinoilla.
Tavoitteena on turvata kotimaan
Vesiliikenteen toimintaedellytykset
EU liikennestrategian edellyttämällä tasolla
ja säilyttää palvelutaso kysynnän
mukaisena
Suomi tavoittelee mahdollisimman
liberaaleja Vesiliikennesopimuksia,
joissa liikenneoikeuksia
on rajoitettu mahdollisimman vähän.

Vesiliikenne osana liikennejärjestelmää

Tavoitteena on, että Suomen
talousalueet kattavaa Vesi reitti verkostoa ja Vesiliikennettä kehitetään ja rakennetaan
kaikkien asiakasryhmien
tarpeet huomioon
ottaen kysyntäpohjaisesti.
Ja niin että ympäristö ja liikenteen kokonaistalous sekä
energian kulutus tulevat huomion otetuksi.
Vesireitti verkoston laajuutta
on arvioitava sekä liikennepoliittisesta
että omistajapoliittisesti valtion koko liikenteen väylästöjen ja sataminen ylläpidon ja infran rakentamiskustannukset
ilmasto energia ja teollisuuspoliittiset
näkökulmat huomioiden.
Tavoitteena on kehittää vesiliikennettä EU liikennestrategian edellyttämällä tavalla luomalla vesiliikenteelle maksimi kuljetustalouden edullisuuden edellyttämä infrastruktuuri Päätöksenteossa tulee
kiinnittää huomiota liikennemuotojen
välisiin tasapuolisiin kilpailuedellytyksiin.

Yhtenäiset säännöt

Tavoitteena on, että Vesiliikenteessä
on harmonisoidut
ja tasapuoliset säännöt, joita
valvotaan yhteisö- ja kansainvälisellä
tasolla tehokkaasti.
Suomelle tärkeiden asioiden
esille nostaminen ja
eteenpäin vieminen edellyttää
vaikuttamista kaikilla tasoilla
ja kaikilla foorumeilla
mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Suomalaisia erityispiirteitä
ovat muun muassa
harva asutus ja ohuet
liikennevirrat.
Suomi korostaa lähtökohtaisesti
IMO:n periaatteita
niin EU:ssa kuin muissakin
kansainvälisissä yhteyksissä.
Siellä, missä kansainväliset
standardit tai yhteisölainsäädäntö
jättävät kansallista
liikkumavaraa, pyritään
Suomen erityisolot huomioiviin
mahdollisimman joustaviin
ja tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin.

Turvallinen Vesiliikenne

Suomen kannalta on tärkeää
turvata Vesi liikenne turvallisuuden
korkea taso Euroopassa
riippumatta liikennemäärien
kasvusta.
Tavoitteena on, ettei kaupallisessa
Vesiliikenteessä
satu kuolemaan johtavia onnettomuuksia.
Viranomaistehtävien lisääntyessä
on varmistettava
ilmailuviranomaisen riittävät
resurssit ja kohtuullinen
asiakasmaksujen taso.
Turvatarkastukset suoritetaan
matkustajien kannalta
mahdollisimman sujuvasti.

Ympäristön huomioon ottava Vesiliikenne

Energia- ja ympäristöasiat
ovat avainkysymyksiä Vesiliikenteessä.
Vesiliikenne
kantaa oman vastuunsa
päästöjen vähentämiseksi.
Suomi tavoittelee
edelleen globaalia ratkaisua
Vesiliikenteen päästökysymyksissä.
Tavoitteita ovat lisäksi
uudemman ja puhtaamman
teknologian sekä älykkään
liikenteen ratkaisujen käyttöönotto.
Vesiväylä infrastruktuuria
kehitetään pitkäjänteisesti.
Vesimelua pyritään
vähentämään, ja myös muiden
ympäristöhaittojen vähentämiseen
laitureilla ja satamissa
panostetaan.

Älykäs Vesiliikenne

Älykkään liikenteen keinoin
edistetään turvallisuutta ja
taloudellisuutta sekä vähennetään
ympäristöön kohdistuvia
liikenteen haitallisia
vaikutuksia
Älykkään vesiliikenteen ratkaisuja
kehitetään tavoitteena
muun muassa vähentää
viiveitä, parantaa tapahtumien
täsmällisyyttä ja ennakoivuutta
sekä optimoida
resurssien käyttöä.
Alan toimijat
ovat aktiivisesti mukana
kehitystyössä.
Asiakaspalveluja kehitetään
muun muassa niin, että
Vesiliikenteen tavarakuljettajat ja matkustajat saavat
reaaliaikaista tietoa sekä
laivojen lähtö- ja tuloajoista
että tavaroiden että henkilöliikenteen liittymäyhteyksistä
muihin liikennemuotoihin.