Sisävesiliikenne ja ympäristöluvat Suomessa.

16.1 muutoshakemus – valitus Finnpulp Kuopio 2017.

16.2 selvitys asianosaisuudesta.

16.3 selvitys no 2 asianosaisuudesta

16.4 LAIVAMALLI KUOPION TUTKIMUKSSEN LISÄTTYNÄ1 (1)

16.5 METSÄVAROJEN HYÖTYKÄYTÖN UUSI LOGISTIIKKA V 2009

 

Vaasan Hallinto-oikeudelle

Korsholminpuistikko 43 4 krs

PL 204 , 65101 Vaasa

vaasa.hao@oikeus.fi

 

Lisäselvityksen antaja

Veikko Hintsanen

Hiirenkirkontie 60 , 49240 Purola

veikko.hintsanen@hotmail.com

 

 

Lisäselvitys viite DNO 00525/17/5101

 

Viitaten Lisäselvityspyyntöönne, koskien Saantitodistuksessa (vastaanotin 10.7.2017) mainittua selvitysmahdollisuutta siitä olenko henkilö, joilla oikeus Ympäristösuojelulain 191 §:n mukaan valitusoikeus po asiassa.

Savon Sellu on omassa vastineessaan 3.7.2017 todennut: ”Veikko Hintsasen valituksen osalta hakija katsoo, että asianosaisuutta ei ole valituksessa osoitettu ja valitus on jätettävä tutkimatta.”

Olen mielestäni selkeästi asianosainen :

 

Asianosaisuus selvitys

 

Valittaja http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960586

Hallintolain käyttölaki antaa mahdollisuuden valittamiseen

 

Lain 6§ toteaa:

”Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.”

 

Asianosainen

Määritelmä http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:asianosainen_(hallinto-oikeus)

Määritelmä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, johon asiassa annettava päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös vaikuttaa

Selite Asianosaisuus määräytyy aineellisin eli sisällöllisinperustein.

 

Asianosaisuuden edellytyksenä oleva oikeus tai etu viittaa siihen, voiko henkilö saada vaatimansa edun tai oikeuden.

 

Henkilön velvollisuus koskee yleensä velvollisuuden asettamista tai vapauttamisesta aikaisemmin asetetusta velvollisuudesta.

Hallintolainkäytössä valituksenalaisen päätöksen kohteena oleva henkilö on aina asianosainen.

 

Muiden henkilöiden osalta edellytetään, että päätös vaikuttaa välittömästi henkilön oikeusasemaan.

 

Asianosainen voi osallistua hallinto-asian tai hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja käyttää puhevaltaa, mikäli hän on siihen kelpoinen. Esimerkiksi alaikäinen henkilö voi olla asianosainen, mutta hän voi käyttää puhe-valtaa vain rajoitetusti. Myös viranomainen voi olla asianosainen.

Asianosaisuuden määräytymisperusteet ovat oikeusjärjestelmän kulmakiviä. Perusteet ovat sekä hallintomenettelyssä että hallintolainkäytössä vähitellen laajentuneet oikeuskäytännön myötä ja erityissäännöksin.

Varsinkin ympäristöasioissa osallistumisoikeus asian käsittelyyn on usein määritelty laissa siten, että myös muut kuin asianosaiset voivat ottaa osaa käsittelyyn.

 

Valittaja /asianosainen taustaa

Henkilö: Veikko Ilmari Hintsanen 26.10.1947 – 483J

Väitteeni on että tämä ympäristö lupa päätös vaikuttaa suoraan minun henkilökohtaiseen etuuni ,ja mahdollisuuksiini saada aikaan Suomessa arktista sisävesiliikenne laivojen myyntiä , rakentamista ja logistiikan kehittämistä.

Liitän oheen CV:ni, josta käy ilmi henkilökohtainen toimintani eri tehtävissä armeijan jälkeen vv. 1967-2007 ja vuoden 2007  jälkeen olen toiminut ainoastaan Laffcomp ja Biolaivat ky.  yhtiöissä ja yksityisenä henkilönä tekemässä perustyötä niin, että kehittämäni ja mallisuojaamani laivan avulla voitaisiin mahdollisimman pian tulevaisuudessa saada aikaan kestävän kehityksen mukaista liikennettä erityisesti  Järvi Suomen alueelle ja sen teollisuuden ja kaupan tarpeisiin.

Eli tavoitteena on saada laivatilauksia sen jälkeen, kun Valtio herää ja asettaa EU:ssa sovitut vaatimukset liikenteen järjestämiseksi Järvi Suomessa , erityisesti olen painottanut toimintaani siihen faktaan että

EU liikennestrategiassa sovittu liikenteen päästöjen pienentäminen maantieliikenteessä tapahtuisi    Suomessa siirtämällä metsäteollisuuden hankinnassa  liikennevolyymeja raiteille ja vesiliikenteen piiriin.

Se olisi alku ja edellytys Suomen logistiikan kehittämiselle kestävän kehityksen linjalle ja kansainväliselle tasolle .

Ja samalla oma etuni niin että voin saada työstämäni ja valtion jo tunnustaman ja VTT:n puoltamat laivanrakennuksen rakentamisen innovaation tuet  käyttööni (yli 800 000 euroa)  niin että voin jatkaa tuotteen  kehittämis ja rakentamista edellytyksien esiintuomista   Suomessa Suomalaisen liikenteen ja logistiikan saamiseksi kansainvälisesti kilpailukykyiseksi Valituksessa esittämieni faktojen mukaan.

Suomen suuri ongelma on  että metsäteollisuuden ns. Suomi on saari liikennestrategian murtaumista ja vapaan liikenne kilpailun alkua valtion toimesta anneta tapahtua.

Ja olen ilmeisesti ollut ainoa henkilö joka on nyt kymmenen vuotta toiminut em tavoitteen saavuttamiseksi, taustalla olevan faktan, sen että minulla ;

Veikko Hintsasella on,  em valituksessa ja yllä  mainitusta uuden logistiikan mahdollistavasta , keskeisestä ”aseesta” , ympärivuotisesti sisävesillä liikenteeseen kykenevästä ultrakeveästä sisävesilaivasta voimassa oleva Mallisuoja hakemus no M20080212,  mikä on hyväksytty 30.04.2009 PRH rekisteriin rekisterinumerolla 24596

jota ei ole voitu alkaa vielä toteuttamaan, koska poliittinen taustapeli perustuu metsäteollisuuden logistiikkaan tehdyn hankinta kartellin toimintaan ,niin että vesiliikenteen ei anneta kehittyä  koska se olisi vaara ja uhka KTM:n julkistamana oman arvion mukaan  seuraavasti:

Vuonna 2007 KTM(nykyisin TEM) tutkimuksessa no 16/2007 sivulla 24 toteaa että : ”Biojalostamo on, tietyissä olosuhteissa, uhka metsäteollisuuden raaka-ainehuollolle. Se on uhka, mikäli sitä hallitaan metsäklusterin arvoketjun ulkopuolelta ja mikäli Suomessa murretaan metsäklusterin logistiikkaketju.

Ja mitään muuta liikennemuotoa kuin sisävesiliikennettä metsäteollisuus ei pidä sen logistiikkakartellin uhkana.

Em syystä  metsäteollisuus on voinut nyt kaksi vuosikymmentä kehittää rauhassa maantieliikennettä (kasvu vv 2016-2017 jopa 16% liikenteen suoritteissa.

Ilman että tonnimäärän kasvua- tarkoittaa siirtoja vesiltä ja raiteilta maanteille- kun EU :ssa on sovittu päinvastaisesta).

Metsäteollisuus valitsi 2000 luvun alussa Suomi on saari mallin kehittämisen em aluehankinta kartelli syistä :  samaan aikaan,  kun metsäteollisuus valitsi Vuosaaren sataman kehittämisen omaksi viennin ja tuonnin päälogistiikka menetelmäksi niin  metsäteollisuus oli samalla myös pääarkkitehti, jonka takia Kymi kanavointi ja sisävesien kehittäminen lopetettiin täysin maassamme:  https://www.vtv.fi/files/968/152001Vuosaaren_satamahanke.pdf  ja http://vanha.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/15.joulukuu/kyka5000.htm

Viittaan jo lähettämiini liitteisiin, joilla on todistettu Valtion toiminta, jolla yksipuolisesti kehitetään ylläpidetään ja tuetaan  metsäteollisuuden haluamaa logistista tavoitetilaa, mikä taas on metsäteollisuuden elinehto, ja näin ylläpidetyn logistiikan avulla ylläpidetty Järvi Suomessa selvä  alueellinen  kartellihankinta mikä   tuo enemmän etuja metsäteollisuudelle mitä logistiikan muuttaminen EU ja mm Ruotsin mallin mukaiseen: ”Nearest port is best port”-malliin ,  jossa sisävesiliikenteellä olisi  oma tärkeä kilpailua vapauttava ja kestävän kehityksen mukainen osansa.

Omat , Veikko Hintsasen tavoitteet ja toiminta vv 2007-2017 em tavoitteen puolesta näkyy mm oheisessa Laffcomp Oy:n ja Cursor Oyn yhteisesti tekemässä Laffcomp oy liiketoiminta suunnitelmassa vuodelta 2009, jonka eräänä osana on tehty valitus Ympäristöluvasta.

Em yhtiöitten toiminta ei ole päässyt käyntiin liiketoimintasuunnitelman mukaisesti koska valtion liikennepoliittinen selonteko ei tunne edes määritelmää sisävesiliikenteestä puhumattakaan  tahtotilasta EU liikennestrategian mukaiseen maantieliikennevolyymien siirtoihin  vesiliikenteeseen.

Esimerkkinä voi selkeästi käyttää mm sitä,  että LVM raportissa 3/2010 todettiin sisävesiliikenteen mahdollisuudet maantieliikenne volyymien ilmasto ja energia sekä taloudellisuus perusteiseen siirtoon vesiliikenteeseen,  mutta niiden täytäntöön panoa lykättiin vuoden 2015 jälkeiseen aikaan.

Ja kun niitä (sisävesiliikenneväylien ja uusien laivojen avulla) olisi pitänyt alkaa toteuttaa niin valtion tukien avulla toteutettiinkin UPM Äänekosken sellutehtaan maantie ja raideliikenne kehittämiset. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78214/Julkaisuja_3-2010.pdf?sequence=1

Suomessa ollaan edelleen tilanteessa, jossa sisävesiliikenteen kehittäminen on laitettu jäihin valtion toimesta.

Valtion ylimmät virkamiehet antavat selkeästi virheellistä tietoa medialle liikenteen päästöjen pienentämisistä liikennemuotojen erilaisten tehokkuuksien hyväksikäyttöä ei huomioida (liite email kansliapäällikkö Pursiaiselle ja Kansliapäällikkö Hetemäelle) vaan jopa EU:ssa sovittu viides liikennemuoto –sisävesiliikenne on kansliapäällikkö Pursiaisen toimesta muutettu niin että sisävesiliikenne on poistettu liikenteen kehitettävistä liikennemuodoista ja Suomessa tilalle on otettu Pursiaisen toimesta  viestintä https://www.lvm.fi/-/impulssi-blogi-liikenne-ja-viestintaministerio-125-vuotta-931674 :

”  Kauppa ja kansainvälinen vuorovaikutus kasvattivat panostusta myös lentoliikenteeseen. Siitä tuli neljäs liikennemuoto vesi-, rautatie- ja tieliikenteen rinnalle ”

 

Kun EU:ssa   https://ec.europa.eu/transport/modes jako on : Ilma,maantie,raide,meri ja sisävesiliikenteet.

 

Koska olen vv 2008-2017 käyttänyt kaikki muut ”normaalit” vaikuttamisyrityksen tilanteen muuttamiseksi niin että uusien ultrakeveitten sisävesilaivojen rakentaminen Suomessa katsottaisiin tarpeelliseksi, niin nyt on vuorossa järein keino:

Valittaa maantieliikenne osuuden ympäristöluvasta käyttäen Ympäristöpäästö laskelmia perustana siihen että Suomi aloittaisi EU liikennestrategian mukaiset liikenteen volyymi siirrot maantieliikenteestä vesiliikenteeseen.

. https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en

Tavoitteena on herättää valtio ja metsäteollisuus, sitä kautta, että ympäristö ja Hallinto viranomaiset pakottaisivat metsäteollisuuden ja valtion huomioimaan vesiliikenteen  EU :ssa sovitut mahdollisuudet päästöjen pienentämisiin, ja tavoite on että vaade johtaisi  mallisuojaamieni laivojen tilaamisiin, rakentamisiin VTT:n jo toteamine tukineen  ja laivamallin  ja digitalisaation ja robotiikan avulla sisävesi logistiikan edelleen kehittämisiin Suomalaisiin erityistarpeisiin ja sitä kautta kansainvälisiin markkinoihin kykenevään toimintaan.

Mielestäni tämä kymmenen,  vuotta minkä olen ilman palkkaa työskennellyt laiva- innovaationi eteen mm niin, että jo vuonna  minulla 2010 oli voimassa olevat sopimuksen niin VR:n kuin Vapon kanssa ultrakeveitten laivojen ja sisävesiliikenteen kehittämiseksi on selkeä indikaatio siitä,  että olen liikenteen päästöjen arvioinneissa, laskennassa ja niiden pienentämis asioissa maantieliikenteestä vesille asianosainen myös Järvi Suomen teollisuus alueelle yksittäisiä lupia myönnettäessä , ja että minulla on  tahtotila , oman telakan ja sen tuotteiden tuottamisiksi ja sitä ennen markkinoinniksi niin  koti kuin  ulkomailla oheisen jo vuonna 2009 tehdyn  liitteen mukaisesti.

Jo vuonna 2009 oli täysin selvää, että Suomeen ei saada sisävesiliikennettä kehittymään ilman poliittisia päätöksiä.  ja Poliittisia päätöksiä ei ole vielä toistaiseksi  syntynyt .

Nyt Teidän tuleva Ympäristöpäätös on seuraava mahdollisuus muuttaa poliittista toimintamallia, jolla päästöjä voidaan alkaa myös Suomessa pienentämään EU liikenne strategia tavoitteiden mukaisesti.

Ja samalla mahdollistaa asianomaisen, Veikko Hintsasen Laffcomp Oy :n ja Biolaivat ky:n toimintasuunnitelman vuodelta 2009 tehtyjen tavoitteiden konkreettinen toteuttaminen.

Olen edellä selkeästi mielestäni selvittänyt, että oma etuni on hyvin oleellisesti kiinni siitä minkälainen Ympäristöpäätös Kuopion sellutehtaan hankinta toimelle tehdään.

Tahtooko Vaasan hallinto oikeus jatkaa edelleen kestävän kehityksen vastaisen maantie liikenteen perusteetonta ,poliittisilla päätöksillä EU sopimuksia vastaan tehdyn valtiollisen strategian ja puutteellisen ELY –  hallinta mallin avulla  tehtyä kokonaislogistiikkaa.

Vai edellyttääkö  hallinto oikeus ympäristö päätösten avulla metsäteollisuutta ja valtion hallintoa aloittamaan  kokonais valtaisesti seuraamaan ja kehittämään EU:ssa sovittua ja muualla euroopassa tapahtuvaa ilmastopoliittista kehittämistä myös liikenteen ja erityisesti metsäteollisuuden hankinta logistiikkaa.

 

 

Pyhtää

14.07.2017

Veikko Hintsanen

Merikapteeni, EMLog

Arktisten ultra keveitten sisävesilaivojen ja -liikenteen innovaattori ja erityisasiantuntija.